Distribúcia tlače pre Mediaprint KAPA
Veľkoobchod s tabakovými výrobkami
Veľkoobchod s kancelárskymi potrebami
Juice
Prejsť na obsah
Všeobecné obchodné podmienky predaja tovaru spoločnosti TOPAS D.A., s.r.o.,
účinné od 01.01.2012
1. Všeobecné ustanovenia
1.1 Predmetom týchto všeobecných obchodných podmienok predaja tovaru spoločnosti TOPAS D.A., s.r.o. (ďalej len ,,VOP")  je úprava právnych vzťahov medzi predávajúcim a kupujúcim vznikajúcich pri predaji (predávajúcim)  a nákupe (kupujúcim) periodickej a neperiodickej tlače v regióne pôsobnosti predávajúceho (článok 9. týchto VOP).
Pre účely týchto VOP sa predávajúcim rozumie spoločnosť TOPAS D.A., s.r.o. so sídlom v Ružomberku na Ul. J. Jančeka č. 2040 a kupujúcim - fyzická alebo právnická osoba odoberajúca tovar od predávajúceho, registrovaná v súlade s článkom 2.1 VOP.
Za jedného kupujúceho sa pre účely týchto VOP považuje aj subjekt, ktorý vlastní  prevádzky (predajné miesta) zaoberajúce sa i predajom tlače, v počte aspoň 25 prevádzok na území SR, ktoré nemusia všetky vystupovať pod jeho obchodným menom, pričom súhrn odberu všetkých prevádzok na území SR sa považuje za odber tohto jedného subjektu.
2. Registrácia kupujúceho
2.1 Za podmienok uvedených v týchto VOP predávajúci predáva tovar kupujúcim, ktorí obchodujú v súlade s platnou a účinnou legislatívou Slovenskej republiky, a ktorí sú predávajúcim vedení ako registrovaní kupujúci. Za účelom registrácie musí kupujúci splniť nasledujúce podmienky:
a) predložiť predávajúcemu kópiu živnostenského listu a doklad o pridelení DIČ
b) predložiť predávajúcemu kópiu výpisu z obchodného registra nie staršieho ako 3 mesiace, ak je kupujúci zapísaný v obchodnom registri,
c) predložiť predávajúcemu kópiu osvedčenia o registrácii na daň z pridanej hodnoty (DPH), ak je kupujúci platiteľom DPH, a
d) poskytnúť predávajúcemu informácie o lokalizácii a type predajného bodu kupujúceho pre účely tejto zmluvy.
3. Objednávanie a odber tovaru
3.1 Predávajúci sa týmto zaväzuje dodávať kupujúcemu tovar za cenu uvedenú v článku 4, a to spôsobom dohodnutým medzi predávajúcim a kupujúcim pri podpise zmluvy.
Kupujúci môže od predávajúceho odoberať tovar nasledovne:
a) vo výdajnom sklade predávajúceho a to každý deň počas pracovnej doby skladu (tvorí prílohu  VOP), s výnimkou dní, keď nevychádza vydanie denníkov,
b) dodaním tovaru na náklady predávajúceho do predajného miesta kupujúceho, alebo na iné dohodnuté miesto, za predpokladu, že priemerný týždenný predaj tlače kupujúcim na danom predajnom mieste počas ôsmich po sebe nasledujúcich týždňov je minimálne 80.- EUR týždenne bez DPH v spotrebiteľských cenách.
Ak kupujúci nie je schopný prevziať si tovar osobne v termíne jeho rozvozu predávajúcim, je povinný zabezpečiť si pri danom odbernom mieste uzamykateľnú úschovnú schránku, resp. poskytnúť uzamykateľné priestory na uloženie dodávky tovaru.
V prípade, ak predávajúci dodáva tovar kupujúcemu na dohodnutom odbernom mieste do úschovnej schránky, je kupujúci povinný zabezpečiť jej primeranú veľkosť s ohľadom na odoberané množstvo a sortiment tovaru v zmysle týchto VOP.

Zároveň je kupujúci povinný zamedziť prístup tretím osobám do úschovnej schránky, resp. do priestorov, kam predávajúci dodáva kupujúcemu tovar. Ak kupujúci túto povinnosť zanedbá predávajúci nie je povinný kupujúcemu dodať tovar a tiež nezodpovedá za prípadné množstevné nezrovnalosti v dodávke ani vo vracanej remitende.
3.2 Kupujúci môže odoberať tovar od predávajúceho iba ak nemá voči predávajúcemu žiadny neuhradený splatný peňažný záväzok za dodávky tlače. V prípade existencie takéhoto záväzku predávajúci nie je povinný dodať tovaru kupujúcemu.
 
3.3 Prevzatie tovaru potvrdí kupujúci alebo ním poverená osoba podpisom na dodacom liste. Za poverenú osobu sa považuje zároveň i zamestnanec kupujúceho prítomný v čase dodávky tovaru na predmetnom predajnom bode.
3.4 Vyžiadanú remitendu podľa bodu 3.6.1  preberá predávajúci od kupujúceho osobou ním poverenou. Za poverenú osobu sa považuje vodič, ktorý v čase dodávky tovaru zabezpečuje dodávku tovaru na predmetný predajný bod.
3.5 Prevzatím tovaru kupujúcim od predávajúceho v zmysle týchto VOP prechádza nebezpečenstvo škody na tovare na kupujúceho.
Prevzatím nepredaného tovaru predávajúcim od kupujúceho v zmysle týchto VOP prechádza nebezpečenstvo škody na tovare na predávajúceho.
Povinnosťou kupujúceho pri preberaní tovaru je zabezpečiť kontrolu tovaru, t.j. neporušenosť balenia, resp. množstvá a úplnosť dodávky, zjavné vady tovaru, napr. deformácia, premočenie, poškodenie. Po prekontrolovaní je kupujúci povinný bezodkladne, najneskôr do 24 hodín, podať písomnú správu predávajúcemu o zistených nedostatkoch, a to formou písomného oznámenia na dodacom liste.
3.6 Množstvá tovaru
Kupujúci si môže vybrať spôsob tvorby dodávok tovaru jednou z nasledujúcich dvoch alternatív :
3.6.1 Sortiment a množstvá dodávaného  tovaru určuje predávajúci na základe programu spolupráce OPTIMAL podľa   bodu 7 týchto VOP.  Vyžiadanú remitendu je kupujúci povinný odovzdať predávajúcemu podľa aktuálneho harmonogramu zberu remitendy a remitendného výkazu, s ktorými musí byť kupujúci oboznámený najneskôr pri uzatváraní Zmluvy o dodávke  a odbere periodickej a neperiodickej tlače.
3.6.2 Sortiment a množstvá dodávaného tovaru určuje písomnou objednávkou kupujúci. Kupujúci musí 10 pracovných dní pred prvou dodávkou tovaru doručiť predávajúcemu písomnú objednávku tovaru. Následné zmeny v dodávaných množstvách a sortimente môže kupujúci urobiť iba zaslaním písomnej objednávky a to vždy tak, aby bola doručená predávajúcemu najneskôr každý pondelok do 12,00 hod. Zmeny v sortimente a množstvách dodávaných denníkov budú urobené najskôr prvú stredu nasledujúcu po pondelku v ktorom bola predávajúcemu doručená predmetná objednávka. Zmeny v  množstvách a sortimente dodávaných týždenníkov budú urobené najskôr do 14 dní od pondelka v ktorom bola doručená predmetná objednávka. Zmeny v množstvách a sortimente dodávaných mesačníkov budú urobené najskôr do 60 dní od pondelka v ktorom bola predávajúcemu doručená predmetná objednávka. Nepredaný tovar zostáva majetkom kupujúceho.
3.7 Reklamačné konanie sa riadi príslušnými ustanoveniami zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,Obchodný zákonník"), pokiaľ nie je v týchto VOP uvedené inak. Nároky z vád dodaného tovaru musia byť kupujúcim uplatnené u predávajúceho písomne bez zbytočného odkladu.
4. Cena tovaru a jej úhrada
4.1 Predávajúci bude dodávať kupujúcemu tovar za kúpnu cenu podľa vzorca:
     /(spotrebná cena - DPH) - obchodná zľava/ + DPH.
4.2 Cenník spotrebiteľských cien bude aktualizovaný na dodacom liste pri každej dodávke.
4.3 Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu celú kúpnu cenu za dodaný tovar, tak aby najneskôr  v deň splatnosti daňového dokladu bola kúpna cena pripísaná na účet predávajúcemu alebo uhradená v hotovosti, a to na základe daňového dokladu vystaveného predávajúcim.
4.4 Predávajúcim sú akceptované nasledovné spôsoby úhrady kúpnej ceny: (i) hotovostným vkladom alebo bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho, ktorý bude uvedený v daňovom doklade vystavenom predávajúcim, alebo (ii) úhradou v hotovosti oproti potvrdeniu dodávateľa o prevzatí úhrady. Dňom zaplatenia kúpnej ceny sa rozumie dátum, kedy je suma kúpnej ceny tovaru pripísaná na účet predávajúceho alebo jej prijatie v hotovosti predávajúci písomne potvrdil.
5. Zľavy
Zľavy uvedené v článkoch týchto VOP budú zahrnuté v kúpnej cene na daňovom doklade vystavenom predávajúcim.
5.1 Veľkoobchodná zľava
    Veľkoobchodná zľava je 7 %.
5.2 Zľava za objem predaného tovaru
5.2.1 V prípade, ak kupujúci splní, podmienku kumulatívneho predaja v spotrebiteľských cenách za dvadsiaty šiesty až päťdesiaty týždeň predošlého účtovného obdobia prináleží mu na nasledujúce účtovné obdobie k veľkoobchodnej zľave i dodatočná zľava podľa nasledovnej tabuľky:
Kumulatívny objem predaja ............... zľava v %
od 3.751,- € do 6.000,- € bez DPH .... 1 %
od 6.001,- € do 8.250,- € bez DPH .... 3 %
nad 8.251,- € bez DPH ..................... 5 %
5.2.2 V prípade nového kupujúceho (ak nie sú k dispozícii údaje o predaji za predošlé účtovné obdobie)  patrí kupujúcemu k veľkoobchodnej zľave i zľava za objem predaného tovaru od jedenástej  fakturácie a výška nároku na zľavu sa určí z kumulovaného predaja kupujúceho za siedmy až desiaty kalendárny týždeň úplného desaťtýždňového odberu podľa nasledovnej tabuľky:
Kumulatívny objem predaja .............. zľava v %
od 601,- € do 960,- € bez DPH ........ 1 %
od 961,- € do 1.320,- € bez DPH ..... 3 %
nad 1.321,- € bez DPH ................... 5 %
Nárok na objemovú zľavu tak kupujúci dosiahne od 11. fakturácie za úplný kalendárny týždeň od začatia spolupráce.
Účtovným obdobím sa pre účely týchto VOP rozumie kalendárny rok.
Pod týždenným predajom sa pre účely týchto VOP rozumie rozdiel medzi objemom dodaného tovaru v spotrebiteľských cenách (údaj z faktúry) a prípadným objemom vráteného tovaru v spotrebiteľských cenách (údaj z dobropisu), v príslušnom fakturačnom období, ktorým je spravidla kalendárny týždeň. Faktúra a dobropis sú spravidla vystavované pre každé predajné miesto kupujúceho zvlášť.
5.3 Zľava za platobnú disciplínu
V prípade, ak sa kupujúci za prvých päťdesiat týždňov predošlého účtovného obdobia neomeškal s úhradami voči predávajúcemu za vystavené faktúry v sumáre o viac ako 100 dní na žiadnom zo svojich fakturačných miest, resp. o alikvotný počet dní v závislosti od doby vzniku fakturačných miest kupujúceho  a od dĺžky trvania spolupráce podľa týchto VOP v predošlom účtovnom období, prináleží kupujúcemu na ďalšie účtovné obdobie k veľkoobchodnej zľave i dodatočná zľava vo výške 1%. Vyhodnotenie platobnej disciplíny pre účely priznania tejto zľavy sa bude dotýkať tých kupujúcich, ktorí v uplynulom účtovnom období  odoberali tlač aspoň od jeho štyridsiateho prvého týždňa.
V prípade nového kupujúceho má tento nárok na túto zľavu pre dané účtovné obdobie automaticky, ak nemá  záväzky za dodávky tlače voči predávajúcemu z predošlých období či už ako fyzická osoba, alebo ako zástupca právnickej osoby v ktorej bol, alebo je kupujúci štatutárnym zástupcom, spoločníkom, alebo je oprávnený v jej mene konať.
Pod fakturačným miestom sa pre účely týchto VOP rozumie každé odberné miesto kupujúceho (alebo súhrn odberných miest), na ktoré je v spravidla v týždenných fakturačných cykloch realizovaná samostatná fakturácia za dodaný a vrátený tovar.
5.4 Zľava za plnenie programu spolupráce OPTIMAL
V prípade, ak kupujúci pristúpi k plneniu programu spolupráce OPTIMAL - optimalizácia sortimentu a množstiev dodaného tovaru (pozri odsek 7 týchto VOP) - prináleží mu za jeho plnenie zľava vo výške:
-  1% v prípade ak sa na predajné miesto kupujúceho dodávalo a predávalo v uplynulom účtovnom období menej ako 300 rôznych titulov pravidelne vychádzajúcich periodík,
-  2 % v prípade ak sa na predajné miesto kupujúceho dodávalo a predávalo v uplynulom účtovnom období 300 a viac rôznych titulov pravidelne vychádzajúcich periodík.
5.5 Dodatočné zľavy uvedené v čl. 5.2,  5.3 a 5.4 týchto VOP sa plynutím rokov neakumulujú, uplatňujú sa vždy v bežnom účtovnom roku, na základe vyhodnotenia príslušných kritérií podľa výsledkov z uplynulého účtovného roku.
6. Balenie a označenie tovaru
6.1 Kupujúci je oprávnený dodaný tovar predávať konečnému spotrebiteľovi  len v originálnom prevedení (resp. balení) a za ceny uvedené na prislúchajúcom dodacom liste. Pokiaľ nie je platnými a účinnými právnymi predpismi Slovenskej republiky ustanovené inak, kupujúci nesmie tovar a jeho balenie akýmkoľvek spôsobom meniť, upravovať, alebo naň pridávať akékoľvek nálepky, pečiatky, alebo iné ďalšie označenia.
6.2 Kupujúci sa týmto zaväzuje zabezpečiť, aby jeho obchodní partneri dodržiavali podmienky uvedené v bode 6.1 tohto článku a zodpovedá za prípadné škody vzniknuté v dôsledku porušenia bodu 6.1.
7. Program spolupráce OPTIMAL
7.1 Optimalizácia sortimentu a množstiev dodaného tovaru
Kupujúci súhlasí s tým, že sortimentné a množstevné členenie dodávok pre kupujúceho bude v rámci celej ponuky predávajúcim obchodovanej tlače  určovať predávajúci  a to na základe predošlých predajných výsledkov kupujúceho, ktoré predávajúci eviduje vo svojom distribučnom systéme a na základe množstva jemu dodaného tovaru od jeho dodávateľa tak, aby celková priemerná remitenda kupujúceho za obdobie kalendárneho polroka nepresiahla 50 %.
7.2 Sortiment a množstvo tovaru dodávaného podľa tohto programu zohľadňuje zabezpečenie prístupu občanov k informáciám v zmysle znenia ustanovení Zák. č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení, ako i práva  vydavateľov  rozhodovať o spôsobe rozširovania tlače.
8. Účinnosť
Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 01.01.2012.  
9. Región pôsobnosti predávajúceho
- obce a mestá v okresoch Námestovo, Tvrdošín, Dolný Kubín, Ružomberok, Liptovský Mikuláš
10. Záverečné ustanovenia
10.1 Tieto VOP nahrádzajú VOP platné od 01.03.2006, ktoré strácajú platnosť dňom 31.12.2011
10.2 Priznanie obchodných zliav na rok 2012 (čl. 5 VOP), pre kupujúcich, ktorí odoberali tlač v roku 2011 sa riadi pravidlami uvedenými vo VOP, ktoré sú platné do 31.12.2011.
10.3 Spoločnosť TOPAS D.A., s.r.o. si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto VOP.
Copyright © 2011 TOPAS D.A., s.r.o., Ružomberok • Všetky práva vyhradené
Návrat na obsah