Distribúcia tlače pre Mediaprint KAPA
Veľkoobchod s tabakovými výrobkami
Veľkoobchod s kancelárskymi potrebami
Juice
Prejsť na obsah
DODATOK číslo 1
k Všeobecným obchodným podmienkam predaja tovaru spoločnosti TOPAS D.A., s.r.o.,
platným od 01. 01. 2012

(Dodatok č. 1 k Všeobecným obchodným podmienkam.doc)

Spoločnosť TOPAS D.A., s.r.o. týmto dodatkom upravuje s účinnosťou od 01.01.2013 obsah článku 3.1, a článkov v odseku 5. vyššieuvedených VOP. Nižšie uvedené znenie týchto článkov je nové a nahrádza ich pôvodné znenie. Ostatné články VOP ostávajú v platnosti v pôvodnom znení. Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť pôvodných VOP.

3. Objednávanie a odber tovaru

3.1 Predávajúci sa týmto zaväzuje dodávať kupujúcemu tovar za cenu uvedenú v článku 4, a to spôsobom dohodnutým medzi predávajúcim a kupujúcim pri podpise zmluvy.
Kupujúci môže od predávajúceho odoberať tovar nasledovne:
  • a) vo výdajnom sklade predávajúceho a to každý deň počas pracovnej doby skladu (tvorí prílohu VOP), s výnimkou dní, keď nevychádza vydanie denníkov,
  • b) dodaním tovaru na náklady predávajúceho do predajného miesta kupujúceho, alebo na iné dohodnuté miesto, za predpokladu, že priemerný týždenný predaj tlače kupujúcim na danom predajnom mieste počas desiatich po sebe nasledujúcich týždňov je minimálne 80.- EUR týždenne bez DPH v spotrebiteľských cenách. Takéto vyhodnotenie a prípadná zmena spôsobu odberu sa bude dotýkať tých predajných miest, na ktoré bola dodávaná tlač podľa týchto VOP počas celého hodnoteného desaťtýždňového obdobia.
Ak kupujúci nie je schopný prevziať si tovar osobne v termíne jeho rozvozu predávajúcim, je povinný zabezpečiť si pri danom odbernom mieste uzamykateľnú úschovnú schránku, resp. poskytnúť uzamykateľné priestory na uloženie dodávky tovaru.
V prípade, ak predávajúci dodáva tovar kupujúcemu na dohodnutom odbernom mieste do úschovnej schránky, je kupujúci povinný zabezpečiť jej primeranú veľkosť s ohľadom na odoberané množstvo a sortiment tovaru v zmysle týchto VOP.

Zároveň je kupujúci povinný zamedziť prístup tretím osobám do úschovnej schránky, resp. do priestorov, kam predávajúci dodáva kupujúcemu tovar. Ak kupujúci túto povinnosť zanedbá predávajúci nie je povinný kupujúcemu dodať tovar a tiež nezodpovedá za prípadné množstevné nezrovnalosti v dodávke ani vo vracanej remitende.

5. Zľavy

Zľavy uvedené v článkoch týchto VOP budú zahrnuté v kúpnej cene na daňovom doklade vystavenom predávajúcim.

5.1 Veľkoobchodná zľava
Veľkoobchodná zľava je 7 %.

5.2 Zľava za objem predaného tovaru

5.2.1 V prípade, ak kupujúci splní, podmienku kumulatívneho predaja v spotrebiteľských cenách za dvadsiaty šiesty až štyridsiaty ôsmy týždeň predošlého účtovného obdobia, prináleží mu na nasledujúce účtovné obdobie k veľkoobchodnej zľave i dodatočná zľava podľa nasledovnej tabuľky:

Kumulatívny objem predaja zľava v %
od 3.451,- € do 5.520,- € bez DPH ....... 1 %
od 5.521,- € do 7.590,- € bez DPH ....... 3 %
nad 7.590,- € bez DPH ........................ 5 %

5.2.2 V prípade nového kupujúceho (ak nie sú k dispozícii údaje o predaji za predošlé účtovné obdobie) patrí kupujúcemu k veľkoobchodnej zľave i zľava za objem predaného tovaru od jedenástej fakturácie a výška nároku na zľavu sa určí z kumulovaného predaja kupujúceho za siedmy až desiaty kalendárny týždeň úplného desaťtýždňového odberu podľa nasledovnej tabuľky:

Kumulatívny objem predaja zľava v %
od 601,- € do 960,- €  bez DPH ......... 1 %
od 961,- € do 1.320,- € bez DPH ....... 3 %
nad 1.321,- € bez DPH ...................... 5 %

Nárok na objemovú zľavu tak kupujúci dosiahne od 11. fakturácie za úplný kalendárny týždeň od začatia spolupráce.
Účtovným obdobím sa pre účely týchto VOP rozumie kalendárny rok.
Pod týždenným predajom sa pre účely týchto VOP rozumie rozdiel medzi objemom dodaného tovaru v spotrebiteľských cenách (údaj z faktúry) a prípadným objemom vráteného tovaru v spotrebiteľských cenách (údaj z dobropisu), v príslušnom fakturačnom období, ktorým je spravidla kalendárny týždeň. Faktúra a dobropis sú spravidla vystavované pre každé predajné miesto kupujúceho zvlášť.

5.3 Zľava za platobnú disciplínu
V prípade, ak sa kupujúci neomeškal voči predávajúcemu s úhradami za vystavené faktúry za prvých štyridsaťosem týždňov predošlého účtovného obdobia v sumáre o viac ako 96 dní na žiadnom zo svojich fakturačných miest, resp. o alikvotný počet dní v závislosti od doby vzniku fakturačných miest kupujúceho a od dĺžky trvania spolupráce podľa týchto VOP v predošlom účtovnom období, prináleží kupujúcemu na ďalšie účtovné obdobie k veľkoobchodnej zľave i dodatočná zľava vo výške 1%. Vyhodnotenie platobnej disciplíny pre účely priznania tejto zľavy sa bude dotýkať tých fakturačných miest, na ktoré bola v uplynulom účtovnom období realizovaná samostatná fakturácia za dodaný a vrátený tovar aspoň od jeho štyridsiateho prvého týždňa.

V prípade nového kupujúceho má tento nárok na túto zľavu pre dané účtovné obdobie automaticky, ak nemá záväzky za dodávky tlače voči predávajúcemu z predošlých období či už ako fyzická osoba, alebo ako zástupca právnickej osoby v ktorej bol, alebo je kupujúci štatutárnym zástupcom, spoločníkom, alebo je oprávnený v jej mene konať.

Pod fakturačným miestom sa pre účely týchto VOP rozumie každé odberné miesto kupujúceho (alebo súhrn odberných miest), na ktoré je v spravidla v týždenných fakturačných cykloch realizovaná samostatná fakturácia za dodaný a vrátený tovar.

5.4 Zľava za plnenie programu spolupráce OPTIMAL
V prípade, ak kupujúci pristúpi k plneniu programu spolupráce OPTIMAL - optimalizácia sortimentu a množstiev dodaného tovaru (pozri odsek 7 týchto VOP) - prináleží kupujúcemu na ďalšie účtovné obdobie pre každé jeho predajné miesto zľava vo výške:
  • 1% v prípade ak sa na predajné miesto, dodávalo a predávalo počas prvých 48 týždňov uplynulého účtovného obdobia menej ako 270 rôznych titulov pravidelne vychádzajúcich periodík,
  • 2 % v prípade ak sa na predajné miesto dodávalo a predávalo počas prvých 48 týždňov uplynulého účtovného obdobia 270 a viac rôznych titulov pravidelne vychádzajúcich periodík.

5.5 Dodatočné zľavy uvedené v čl. 5.2, 5.3 a 5.4 týchto VOP sa plynutím rokov neakumulujú, uplatňujú sa vždy v bežnom účtovnom roku, na základe vyhodnotenia príslušných kritérií podľa výsledkov z uplynulého účtovného roku.
Copyright © 2011 TOPAS D.A., s.r.o., Ružomberok • Všetky práva vyhradené
Návrat na obsah