Distribúcia tlače pre Mediaprint KAPA
Veľkoobchod s tabakovými výrobkami
Veľkoobchod s kancelárskymi potrebami
Juice
Prejsť na obsah
DODATOK číslo 2
k Všeobecným obchodným podmienkam predaja tovaru spoločnosti TOPAS D.A.,s.r.o.,
platným od 01.01.2012
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spoločnosť TOPAS D.A., s.r.o. týmto dodatkom upravuje s účinnosťou od 25.05.2018 obsah pôvodných VOP. Úprava sa dotýka  článkov 8, 9,10 a 11. Nižšie uvedené znenie článku 8 je nové a nahrádza  jeho pôvodné znenie. Nové články 9,10 a 11 vznikli prečíslovaním pôvodných článkov 8, 9 a 10 bez zmeny znenia. Ostatné články VOP ostávajú v platnosti v pôvodnom znení. Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť pôvodných VOP.
  
8. Ochrana osobných údajov
8.1 „Predávajúci ako prevádzkovateľ sa zaväzuje spracúvať osobné údaje kupujúceho, resp. jeho zamestnancov v prípade právnickej osoby (ďalej len „kupujúci“), v súlade s platnou legislatívou v oblasti osobných údajov - Nariadením Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 
8.2 Predávajúci bude spracúvať kontaktné osobné údaje kupujúceho v rozsahu titul, meno a priezvisko, zamestnávateľ, pracovná pozícia, pracovná e-mailová adresa a telefónne číslo na tieto účely:
(i) uzavretie a plnenie zmluvy (ďalej len „Zmluva“), vrátane poskytovania ďalších služieb súvisiacich s dodávkou podľa Zmluvy, a to najmä príprava uzavretia Zmluvy, evidencia Zmluvy vrátane všetkých jej zmien u Predávajúceho, ako aj poskytovanie ďalších služieb súvisiacich s dodávkou podľa Zmluvy, kontrola plnenia Zmluvy, vybavovanie reklamácií a sťažností, vymáhanie pohľadávok vzniknutých v súvislosti s dodávkou a vzájomná komunikácia medzi zmluvnými stranami. Právnym základom na spracúvanie Vašich osobných údajov na tento účel je čl. 6 ods. 1 písm. b) a c) nariadenia, t. j. plnenie Zmluvy a  splnenie  našich zákonných povinností plynúcich najmä zo zákona NR SR č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení v znení neskorších predpisov.
(ii) vedenie účtovníctva a vyhotovovanie účtovných dokladov; najmä správa a fakturácia ceny za dodávku tovaru podľa Zmluvy, spracúvanie účtovných, daňových dokladov a faktúr. Právnym základom na spracúvanie osobných údajov na tento účel je ustanovenie  čl. 6 ods. 1 písm. c) nariadenia, t. j. splnenie  našich zákonných povinností vyplývajúcich nám, najmä zo zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“), zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
(iii) evidencia pošty a správa registratúry; evidencia a správa poštových zásielok, pošty doručovanej a odosielanej z a do elektronickej schránky a evidencia a archivácia zmlúv, účtovných, daňových a súvisiacich dokladov v interných systémoch Predávajúceho. Právnym základom na spracúvanie Vašich osobných údajov na tento účel je ustanovenie čl. 6 ods. 1 písm. c) nariadenia, t. j. splnenie zákonnej povinnosti dodávateľa podľa osobitných predpisov, a to najmä podľa zákona o účtovníctve a zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
8.3 Osobné údaje bude predávajúci spracúvať po dobu nevyhnutnú na dosiahnutie účelov ich spracúvania, najdlhšie však po dobu trvania Zmluvy. V prípade uplatňovania právnych nárokov a vedenia súdnych alebo správnych konaní, osobné údaje budú spracúvané až do právoplatného skončenia takéhoto konania. Po ukončení Zmluvy, resp. po právoplatnom skončení konania podľa predchádzajúcej vety budú osobné údaje už iba uchovávané (archivované), a to po dobu 10 rokov od zániku Zmluvy, vzhľadom na povinnosť uchovávať Zmluvu a účtovné a daňové doklady súvisiace so Zmluvou, v zmysle zákona o účtovníctve. Po uplynutí tejto doby budú vymazané resp. znehodnotené/skartované.
8.4 Príjemcami osobných údajov môžu byť kontrolné, dozorné a iné štátne orgány v rámci výkonu ich činnosti v zmysle osobitného právneho predpisu (napr. Slovenská obchodná inšpekcia, Úrad na ochranu osobných údajov, Daňový úrad a pod.), súdy a orgány činné v trestnom konaní na základe ich vyžiadania, alebo v rámci oprávnených záujmov prevádzkovateľa pri preukazovaní, uplatňovaní a obhajovaní právnych nárokov, zmluvne poverení poskytovatelia služieb, ako napríklad poskytovatelia poštových a zasielateľských služieb, finančných a poisťovateľských služieb, ďalší príjemcovia, ktorým je prevádzkovateľ povinný osobné údaje poskytnúť v zmysle osobitného zákona alebo oprávneného záujmu, ako napríklad audítori, právni poradcovia, daňoví a účtovní poradcovia, poisťovne, banky, úverové registre, tretie osoby hodnotiace využívanie služieb našich zmluvných partnerov, osoby, ktoré sú s nami v pracovno-právnom alebo inom obdobnom vzťahu, a to v rozsahu, ktorý je nevyhnutne potrebný pre výkon ich práce alebo práv, a ktoré zároveň vo vzťahu k poskytnutým alebo sprístupneným osobným údajom budú mať v rozsahu a za podmienok dojednaných v písomnej zmluve, ktorú s nimi uzatvárame alebo ustanovenej všeobecne záväznými právnymi predpismi, povinnosť zachovávať o takýchto informáciách mlčanlivosť.
8.5 Na požiadanie má kupujúci právo od predávajúceho získať informácie o osobných údajoch, ktoré sa ho týkajú a ktoré predávajúci spracováva v rozsahu, ktorý je definovaný v § 21 zákona č. 18/2018 Z. z.. Kupujúci má ďalej právo požadovať, aby predávajúci bez zbytočného odkladu opravil akékoľvek nepresnosti v osobných údajoch, ktoré sa ho týkajú. Kupujúci má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa ho týkajú, ak účel ich spracúvania skončil alebo je splnená niektorá z podmienok v § 23 ods. 2 zákona 18/2018, alebo ak je spracúvanie potrebné kvôli dôvodom v § 23 ods. 4 zákona 18/2018. Žiadosť o informácie alebo o opravu či výmaz údajov môže poslať poštou na adresu sídla predávajúceho alebo e-mailom na adresu topda@gtsmail.sk. Kupujúci má právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, v prípade, že sa domnieva, že Predávajúci spracúva jeho osobné údaje nezákonne alebo neprípustne.“

9. Účinnosť
Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 01.01.2012.  
10. Región pôsobnosti predávajúceho
- obce a mestá v okresoch Námestovo, Tvrdošín, Dolný Kubín, Ružomberok, Liptovský Mikuláš
11. Záverečné ustanovenia
11.1 Tieto VOP nahrádzajú VOP platné od 01.03.2006, ktoré strácajú platnosť dňom 31.12.2011
11.2 Priznanie obchodných zliav na rok 2012 (čl. 5 VOP), pre  k dnešnému dňu existujúcich kupujúcich sa riadi pravidlami uvedenými vo VOP, ktoré sú platné do 31.12.2011.
11.3 Spoločnosť TOPAS D.A., s.r.o. si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať
Copyright © 2011 TOPAS D.A., s.r.o., Ružomberok • Všetky práva vyhradené
Návrat na obsah